Для публікації статті необхідно подати:

Статтю українською, англійською чи російською мовою з мінімальним обсягом – 20000 друкованих знаків. Авторську довідку (відомості про автора) за формою.

Статті необхідно подавати у форматі, який підтримується Microsoft Word:

 • формат паперу А4,
 • орієнтація книжкова,
 • поля: верхнє – 1,7; нижнє – 1,7; ліве – 2; праве – 2,
 • шрифт Times New Roman, розмір 11 пт, інтервал одинарний, відступ 1,25 см,
 • посилання на літературні джерела по тексту – у квадратних дужках,
 • посилання на власні публікації небажані,
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести до вказаного джерела.

Структура статті:

 • зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК, на тому ж рядку справа у верхньому куті – JEL Classification. Шрифт 11 пт, напівжирний,
 • через рядок – справа прізвище і ім’я автора українською мовою. Шрифт 11 пт, напівжирний, курсив,
 • через рядок по центру – назва статті українською мовою. Шрифт 11 пт, напівжирний,
 • через рядок – анотація українською мовою (обсяг 1800 знаків з пробілами). На наступному рядку – ключові слова українською мовою (6-8 слів чи словосполучень). Висвітлюється сутність і результати дослідження. Шрифт 11 пт,
 • через рядок – справа прізвище і ім’я автора англійською мовою. Шрифт 11 пт, напівжирний, курсив,
 • через рядок по центру – назва статті англійською мовою. Шрифт 11 пт, напівжирний,
 • через рядок – анотація англійською мовою (обсяг 1800 знаків з пробілами). На наступному рядку – ключові слова англійською мовою (6-8 слів чи словосполучень),
 • через рядок – справа прізвище і ім’я автора російською мовою. Шрифт 11 пт, напівжирний, курсив,
 • через рядок по центру – назва статті російською мовою. Шрифт 11 пт, напівжирний,
 • через рядок – анотація російською мовою (обсяг 1800 знаків з пробілами). На наступному рядку – ключові слова російською мовою (6-8 слів чи словосполучень),
 • через рядок – текст статті за рубриками: Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Формулювання мети статті (постановка завдання). Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом. Рубрики виділяються напівжирним і розпочинаються з абзацу.
 • через рядок – література за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Праці фахівців, прізвища яких наведені в тексті, мають бути в списку літератури. Усі джерела, які наведені в списку літератури, повинні мати посилання по тексту. Не допускається використання автоматичної нумерації при перерахуванні.
 • через рядок для статей українською мовою – список літератури за міжнародним стандартом АРА.

Оформлення ілюстративних матеріалів статті:

Рисунки повинні бути згруповані або вбудовані в об'єкт (рисунок MS Word). Діаграми – побудовані у редакторі діаграм. Формули у редакторі формул MS Equation. Рисунки, таблиці, формули відокремлюються від тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються. Таблиці, рисунки, формули повинні бути пронумеровані.


65082 Україна, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317

+38(048)7238650
Головний редактор - д.е.н., професор Марина Дмитрівна Балджи
Часи роботи:
Вівторок – з 13.00 до 17.00
ПнВтСрЧтПтСбНд