Мета і завдання видання

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» створений з метою професійного обговорення ключових питань в галузі економіки та економічного розвитку, пошуку шляхів вирішення проблем сучасних соціально-економічних процесів в умовах конкурентного ринкового середовища та європейської інтеграції.

Видання спрямоване на залучення широкого кола українських та зарубіжних науковців, викладачів учбових закладів, магістрів до обміну науковою думкою, оприлюднення результатів дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.

У своїй роботі редакційна колегія видання прагне дотримуватися рекомендацій Європейської асоціації наукових редакторів – The European Association of Science Editors (EASE).

Керуючись вимогами міжнародного наукового співтовариства та високими публікаційними стандартами, редакційна колегія збірника наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» надає перевагу оригінальним науковим дослідженням, а також прагне до реалізації таких завдань:

 • Дотримання та поширення найкращих міжнародних публікаційних практик.
 • Формування сучасного експертного наукового інформаційно-аналітичного середовища.
 • Популяризація українських наукових досліджень та сприяння створенню конкурентних наукових розробок для міжнародного ринку наукової продукції.
 • Сприяння створенню прогресивних бізнес-моделей відкритої наукової комунікації, інтеграції української науки до європейського та міжнародного наукового простору, а також сучасних цифрових дослідницьких інфраструктур.
 • Підтримка глобальних ініціатив відкритої науки та використання сучасних можливостей, що надаються цифровим ландшафтом (European Open Science Cloud (EOSC), Initiative for Open Citations) тощо.
 • Формування авторитетної команди рецензентів з різних країн, представників різних галузей економічних досліджень з високим науковим рейтингом.
 • Забезпечення прозорості стандартів рецензування.
 • Дотримання міжнародних стандартів видавничої етики, норм запобігання проявам корупції серед авторів публікацій (боротьба з недоброчесними практиками цитування), а також авторських прав на надруковані матеріали.
 • Підвищення рейтингу видання та збільшення його представлення на національних бібліотечно-реферативних та наукометричних платформах.

 

Політика щодо підтримки Відкритого доступу

(ухвалена на засіданні Вченої ради ОНЕУ, протокол № 6 від 25.02.2014 р.)

 

Збірник наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» є виданням з відкритим доступом, яке підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу. Політика відкритого доступу передбачає:

 • вільний доступ до електронних версій випусків збірника, можливість їх перегляду та завантаження;
 • розміщення повнотекстових випусків на сайті видання;
 • розміщення видання на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського;
 • розміщення видання на загальнодержавних наукових порталах (міжнародному порталі Open Journal System, який підтримується проектом «Наукова періодика України», «Україніка наукова» та ін.) та міжнародних наукових порталах;
 • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках та директоріях відкритого доступу;
 • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних та інших базах даних з метою його індексування, підвищення рейтингу та імпакт-фактора.

Політика відкритого доступу поширюється на всі випуски збірника наукових праць «Науковий Вісник Одеського національного економічного університету» з моменту його заснування.

 

Тематичні напрями видання

 • Економічна теорія та історія економічної думки (051 Економіка);
 • Економіка та управління національним господарством (051 Економіка,073 Менеджмент);
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (051 Економіка);
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (051 Економіка);
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (051 Економіка);
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності (051 Економіка, 073 Менеджмент);
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування);
 • Фінанси, банківська справа та страхування (072 Фінанси, банківська справа та страхування);
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування (073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування);
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність (075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
 • Економіка туризму та готельно-ресторанна справа (241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм);
 • Міжнародні економічні відносини (292 Міжнародні економічні відносини);
 • Рецензії на монографії.

 

Політика етичної поведінки редакційної колегії, рецензентів та авторів наукового фахового видання

Редакційна колегія збірника наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» в своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), Керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit (PERK)) видавничого дому «Elsevier» (Ethics & Research in Publication), а також спирається на досвід редакцій зарубіжних і вітчизняних наукових видань.

Дотримуючись етичних норм щодо наукових видань, редакційна колегія видання проводить політику об'єктивного і неупередженого відбору статей, їх рецензування, суворого дотримання авторських і суміжних прав, вимогливо ставиться до якості наукових досліджень, засуджує плагіат, дотримується графіку виходу збірника.

 

Етичні норми в роботі редакційної колегії

Редактори несуть відповідальність за все, що публікується в збірнику.

Головний редактор забезпечує неупереджений і своєчасний процес рецензування. Наукові статті рецензуються двома зовнішніми і незалежними рецензентами. При необхідності головним редактором можуть залучатися рецензенти (додаткові експерти) відповідного наукового профілю.

Головний редактор розглядає всі ситуації, пов'язані з потенційними конфліктами інтересів і зауваженнями по самоцитування, зроблені рецензентами, щоб визначити, чи є потенціал для упередженості.

Головний редактор і його заступники забезпечують можливість розвитку політики прозорості для заохочення максимального розкриття інформації про походження неякісних статей (BMJ transparency policy).

Головний редактор регулярно переглядає та оновлює склад редакційної колегії, приймає рішення про прийняття або відмову в публікації статті, яке засноване на значущості поданого матеріалу, наявності оригінальності, ясності викладу, надійності інформації і відповідності тематиці збірника.

Головний редактор, члени редакційної колегії і співробітники редакції забезпечують конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. У разі залучення нового рецензента, допускається його інформування про імена попередніх рецензентів.

Головний редактор не надає третім особам інформацію, пов'язану зі змістом поданих матеріалів, що знаходяться на розгляді для публікації, крім осіб, що беруть участь в їх професійній оцінці.

Технічний редактор здійснює публікацію статей, поданих до редакції відповідно до розроблених вимог, які оновлюються відповідно до законодавства та розміщуються на сайті збірника.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензування здійснюється з метою підвищення якості статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету».

Рецензентами є члени редакційної колегії. Учений виступає рецензентом тільки у сфері своєї компетенції відповідно до своїх знань та досвіду.

Рецензенти проводять незалежну експертну оцінку рукопису, поданого до редакції збірника. Надання об'єктивного і аргументованого Висновку відносно викладених в матеріалах рукопису результатів дослідження розглядається як обов'язок, від виконання якого рецензент не має права ухилятися.

Рецензент при виникненні підозри щодо плагіату, авторства або фальсифікації даних в обов'язковому порядку повинен звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду авторської статті.

Рецензент несе персональну відповідальність за чесну, неупереджену оцінку представленої до розгляду статті та має право на конфіденційність.

Рецензентом не може бути автор або співавтор представленого на рецензування рукопису статей.

Рукописи статей повинні рецензуватися з дотриманням належної поваги конфіденційності авторів.

Рецензії підписуються рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом.

Рецензенти не мають права використовувати інформацію надісланих рукописів статей на свій розсуд.

 

Етичні зобов’язання авторів

Автором вважається дослідник, який зробив суттєвий інтелектуальний внесок у статтю, представлену до публікації. Автор несе відповідальність щонайменше за один компонент статті і повинен мати уявлення про внесок інших осіб в інші компоненти.

Редакція збірника наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» очікує від авторів дотримання етичних принципів, що передбачає:

Відповідність поданих до редакції матеріалів рукописів етичним, моральним і юридичним нормам, в тому числі законодавству про захист авторських прав.

Оригінальність і наукову новизну результатів досліджень, представлених до публікації. Визнання вкладу інших осіб, відсутності в статті запозичень без посилань на першоджерела (плагіату).

Автори несуть всю відповідальність за наслідки використання інформації, що міститься в поданих матеріалах рукопису, об'єктивне обговорення значимості досліджень.

Автори гарантують, що надана до редакції стаття не публікувалася раніше і не перебуває на розгляді в іншому виданні. Дослівне відтворення власних статей та їх перефразування неприйнятні, розглядаються як дублююча або подвійна публікація і можуть бути використані виключно в якості основи для отримання нових результатів та висновків.

У випадку, якщо головний редактор і співробітники редакції не були попереджені про зазначене порушення і стаття вже надрукована, то буде опублікована інформація про дублюючу або подвійну публікацію з роз'ясненням чи згодою автора або без таких. Крім того, допускається видалення статті з сайту видання та з сайтів організацій, що відповідають за індексування публікацій.

Автори зобов'язані вносити зміни в рукопис статті або виправляти помилки, зазначені рецензентами.

Автори повністю беруть на себе відповідальність за можливий плагіат тексту, рисунків, таблиць тощо. Будь-яке порушення авторських прав буде розглянуто відповідно до алгоритму COPE.

Рукописи, що надаються на розгляд до редакції, повинні відповідати правилам оформлення рукопису статті, представленим на сайті видання.

Редакційна колегія має право відмовити в публікації статті за умови недотримання вимог редакції.

 

Обов'язки видавця

Видавець забезпечує своєчасне і якісне видання збірника наукових праць, яке відповідає існуючим стандартам.

 

Публікаційна етика

Автори, подаючи статтю до редакції, погоджуються з тим, що авторські права на неї переходять до видавця, якщо вона приймається до публікації. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, поширення (в тому числі репринт, фотографії, мікрофільми або будь-які інші форми відтворення подібного характеру), а також переклад статті.

Редакція не вступає в дискусію з авторами поданих матеріалів рукописів.

Рукописи статей авторам не повертаються.

Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів опублікованих статей.

При передруці посилання на збірник обов'язкове.

Авторський гонорар за видання статей не нараховується.


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
visnik.nauka visnik.nauka@gmail.com

ПнВтСрЧтПтСбНд

 

Flag Counter
 -->