Політика «Наукового вісника Одеського національного економічного університету»

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» створений з метою інформування читачів про розвиток економічних та соціальних наук і спрямований на обговорення та обмін науковими думками. Збірник наукових праць покликаний сприяти розширенню цілісного наукового інформаційного простору України та успішної інтеграції його до світовий інформаційного простору.

Збірник адресований тим, хто працює над перспективними напрямками розвитку сучасної науки: молодим вченим, аспірантам, магістрантам, викладачам, практикам, перед якими стоїть завдання забезпечення високої якості вдосконалення всіх рівнів темативних напрямків та відповідності актуальних потреб суспільства і держави. В «Науковому віснику Одеського національного економічного університету» публікуються статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали. В оригінальних авторських текстах повинна бути обґрунтована власна наукова думка, що має базуватись на досягненнях вітчизняної та світової науки і практики.

Редакційна політика збірника ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, її відкритості та доступності і орієнтується на Закони України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та «Про авторське право та суміжні права» (Ст. 21, п.9).

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» належить до наукових фахових видань України і повністю відповідає вимогам, зазначеним в Наказі №1111 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. Відповідно до цього Наказу всі примірники наукового фахового видання (у паперовому варіанті) розсилаються до фондів провідних бібліотек країни, а електронна копія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України».

Подаючи статтю, автор погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця, у разі якщо вона приймається до публікації, в момент її схвалення. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, розповсюдження (включаючи репринт, фотографії, мікрофільми або будь-які інші форми відтворення подібного характеру), а також переклад статті.

Спираючись на положення Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», редакція має право відхилити оформлені неналежним чином або такі, що не відносяться до економічних та соціальних наук матеріали. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених матеріалів. Надіслані до друку статті проходять подвійне рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Крім цього, редакція залишає за собою право проводити скорочення і редакційні зміни рукописи.

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» зареєстровано в Академії Google (англ. Google Scholar), що є доступною пошуковою системою, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів. Індекс Академії Google включає в себе більшість рецензованих онлайн журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За функціями він схожий на вільно доступні системи Scirus від Elsevier, CiteSeerX і getCITED, а також на інструменти, засновані на платній підписці, такі як Elsevier в Scopus і Thomson ISI's Web of Science. Адреса в Інтернеті: http://scholar.google.com.ua/citations?user=PEf4fZIAAAAJ&hl=ru.

Збірник наукових праць розміщено в електронному архіві Одеського національного економічного університету (репозитарії ОНЕУ) – eONEU, який призначений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до електронних публікацій наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників університету. При бажанні автора розмістити свою статтю у відкритому архіві, необхідно зареєструватись в eONEU і оформити авторський договір. Адреса репозитарію в Інтернеті: http://dspace.oneu.edu.ua; електронна пошта: library.

Рукописи статей авторам не повертаються.

Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів опублікованих матеріалів.

При передруці посилання на збірник обов’язкове.

Авторський гонорар за видання статей не нараховується.


65082 Україна, м. Одеса,
вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317

(0487) 32-77-95
Технічний редактор - к.е.н., доцент Людмила Михайлівна Гейко
Головний редактор - д.е.н., професор Марина Дмитрівна Балджи
n.visnik.oneu@ukr.net
Часи роботи:
Вівторок – з 13.00 до 17.00
Шановні науковці!

Для публікації статей у "Науковому віснику" обов'язково додається авторська довідка, що заповнюється за поданою формою